• Home
 • Historia i misja PTGP

Historia i misja PTGP


Procedury medyczne z zakresu szeroko rozumianej ginekologii plastycznej czyli kosmetyki, plastyki i rekonstrukcji żeńskich narządów płciowych wykonywane są w Polsce prawie wyłącznie w sektorze prywatnym i to nie tylko przez ginekologów ale także chirurgów plastyków, dermatologów, urologów oraz lekarzy innych specjalności. Brak danych dotyczących liczby takich zabiegów, metod ich wykonywania, efektywności i skuteczności, jak również występujących powikłań, na terenie naszego kraju, skłoniło do próby usystematyzowania wiedzy z tego zakresu medycyny w Polsce. Z uwagi na fakt, iż dotychczas żadne z Polskich medycznych Towarzystw Naukowych nie zajęło stanowiska dotyczącego ginekologii plastycznej ani nie opublikowało technik zabiegowych z w/w zakresu medycyny, w 2011 roku zostało powołane Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej, którego celem jest stworzenie norm i wytycznych z zakresu ginekologii plastycznej oraz wdrożenie ich do codziennej praktyki lekarskiej. Kolejnym powodem dla którego powołane zostało PTGP był bliski związek z lekarzami z innych krajów (zwłaszcza z USA), którzy od lat dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych kursów i szkoleń z zakresu ginekologii plastycznej.

Wśród nich, prof. Adam Ostrzeński odegrał kluczową rolę. Jest jednym z najbardziej doświadczonych prelegentów w temacie ginekologii plastycznej na świecie. Długa lista jego publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, wybitne umiejętności chirurgiczne, jak i wynalezienie wielu technik minimalnie inwazyjnej ginekologii przyczyniły się do nadania Profesorowi funkcji Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Rady profesora Ostrzeńskiego oraz wielkie doświadczenie w nauczaniu innych lekarzy, były bardzo pomocne dla założycieli Towarzystwa przy jego tworzeniu.

Dnia 07.01. 2012 roku w Warszawie przy ul. Puławskiej 488, z inicjatywy dr Andrzeja Barwijuka odbyło się Założycielskie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Zebranie otworzył Dr Andrzej Jan Barwijuk, który przyjął obowiązki Przewodniczącego Zebrania, a obowiązki Protokolanta przyjął na siebie radca prawny, mecenas Karol Ferdynand Radziwiłł. Przewodniczący sporządził i przekazał do podpisu listę obecności (w Zebraniu wzięło udział 15 osób). Z uwagi na fakt, iż nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zebrania oraz nie przedstawił żadnych spraw do porządku obrad, stwierdzono, iż Założycielskie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował porządek obrad obejmujący:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
 3. Wybór prezesa, zarządu, członków stowarzyszenia, komisji skrutacyjnej, rewizyjnej, skarbnika, sądu koleżeńskiego

Ustalono poszczególne stanowiska i przypisane im funkcje oraz ustalono termin uroczystości inaugurujących działalność PTGP.

Inaugurację działalności Towarzystwa poprzedziło 3 dniowe szkolenie z zakresu ginekologii plastycznej i szereg pokazowych zabiegów – głównie labioplastyki i vaginoplastyki, które odbyły się w dniach 05-07.09.2011 r. w NZOZ Medifem. Zabiegi wykonywał Prof. Adam Ostrzeński, właściciel kliniki kosmetoginekologicznej na Florydzie, twórca kilku nowych technik operacyjnych z dziedziny ginekologii plastycznej oraz dr Andrzej Barwijuk.

Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej powołane zostało 08 wrześniu 2011 r. w „Domu i Klubie Lekarza” przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie przy udziale notariusza. Uhonorowano założyciela Towarzystwa dr Andrzeja Barwijuka tytułem Prezesa PTGP, a Prof. A. Ostrzeńskiego tytułem Honorowego Prezesa PTGP. Odbyły się liczne wykłady poświęcone ginekologii plastycznej, wykładowcami byli m.in. Prof. Adam Ostrzeński, dr Mark Scheinberg oraz dr Andrzej Barwijuk. Wśród zaproszonych gości byli lekarze specjaliści z Polski – m.in. zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Prof. K. Czajkowski, Prof. R. Czekanowski, doc. Mariusz Skrotnicki, i ze świata (z USA, Turcji, Włoch), jak również przedstawiciele fundacji i organizacji kobiecych oraz pozarządowych. Spotkanie miało być pretekstem do szerszej dyskusji na temat ginekologii plastycznej, dziedziny medycyny w wielu kręgach wciąż postrzeganej jako temat tabu. Szczególnie podkreślony został fakt, iż zabiegi intymne nie służą jedynie poprawie estetyki narządów płciowych kobiety, lecz w większości przypadków naprawie po porodach, wadach wrodzonych lub źle przeprowadzonych wcześniejszych zabiegach ginekologicznych.

Celem i misją Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej jest:

 • Zrzeszanie osób których przedmiotem działania i zainteresowania jest ginekologia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz dziedziny pokrewne
 • Promowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Polsce i na świecie
 • Podnoszenie świadomości społecznej oraz szerzenie edukacji na temat ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • Utrzymanie najwyższych standardów praktyki klinicznej i kształcenia ustawicznego dla jego członków
 • Ustalanie standardów i wytycznych postępowania operacyjnego w zakresie ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • Udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w zakresie ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej poprzez organizację wysokiej jakości szkoleń i kongresów
 • Organizowanie oraz popieranie badań i prac naukowych z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi oraz ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą

Zarejestrowanie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej zajęło ponad rok.