• Home
  • Szkolenia Ginekologii Plastycznej :: Medifem

Szkolenia Ginekologii Plastycznej :: Medifem


Akademia PTGP – szkolenia z ginekologii plastycznej

CEN­TRUM SZ­KO­LE­NIO­WE PTGP w NZOZ Medifem to je­dy­ne miej­sce w Pol­sce pro­wa­dzą­ce cy­klicz­ne sz­ko­le­nia w za­kre­sie pod­sta­wo­wym i za­awan­so­wa­nym z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej oraz z naj­now­szy­ch tech­nik ma­ło­in­wa­zyj­ny­ch gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Dzię­ki współ­pra­cy ze spe­cja­li­sta­mi z za­gra­ni­cy w Kli­ni­ce Ko­biet Me­di­fem wy­ko­ny­wa­ne są pio­nier­skie i in­no­wa­cyj­ne za­bie­gi.

Kalendarium szkoleń

Wrzesień

14 września 2018 – HIFU w rewitalizacji stref intymnych

Październik

17 października 2018 – Ginekologia plastyczna – poziom podstawowy

Listopad

7 listopada 2018 – Ginekologia plastyczna – poziom zaawansowany

10 listopada 2018 – HIFU w rewitalizacji stref intymnych (szkolenie zamknięte)

23 listopada 2018 – All-in w ginegkologii estetycznej (HIFU, laseroterapia, O!shot, G-shot i inne)

Cennik

HIFU – 2500 zł brutto
Ginekologia plastyczna poziom podstawowy -3 800 zł brutto
Ginekologia plastyczna poziom zaawansowany – 5 000 zł brutto
Nowe nieinwazyjne techniki ginekologii plastycznej – 2 500 zł brutto
Laseroterapia miejsc intymnych – 2 000 zł brutto

NOWOŚĆ! ALL – in nieinwazyjnych technich ginekologii plastycznej (lasteroterapia, HIFU, O!shot, G-shot i inne) – 5 000 zł brutto

Szkolenia są zwolnione z VAT. Klinika wystawia faktury (VAT zw.) za udział w szkoleniu.
Płatność na miejscu gotówką lub kartą, ew. przelewem na 2 dni przed terminem szkolenia.

Płatności

Dane do płatności przelewem za szkolenia z ginekologii plastycznej poziom podstawowy i zaawansowany :
KLINIKA KOBIET- MEDIFEM ANDRZEJ BARWIJUK
UL. PUŁAWSKA 488
02-884 WARSZAWA
NIP:9511629554
RACHUNEK: 64 1160 2202 0000 0000 7808 9211

Dane do płatności przelewem za szkolenie z laseroterapiinowych technikHIFU, All – in oraz szkolenie z ginekologii plastycznej poziom zaawansowany (7.11.2018):
Prywatna Praktyka Lekarska
Michał Barwijuk
02-­884 Warszawa, ul.Puławska 488
NIP: 951-2146562
REGON:147470743
nr rachunku: 42 1140 2004 0000 3402 7650 4410

 

Informacje o wolnych miejscach, nowych terminach kursów pod numerem telefonu: 22 356 18 31 lub +48 732 787 577 lub mailem: szkolenia@medifem.pl