Władze PTGP


Prof. dr hab. n. med Adam Ostrzeński

– Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, właściciel Instytutu Ginekologii Plastycznej na Florydzie.

Wybitny specjalista ginekolog-położnik z ponad 45-letnią praktyką zawodową. Maturę zdobył w Warszawie, studia medyczne ukończył we Wrocławiu, gdzie w 1971 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Habilitację uzyskał w 1995 r na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1978 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 1994 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopii i Chirurgii Laserowej na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł Profesora. Funkcję Profesora pełnił również między innymi na Uniwersytecie w Rzymie, Kuwejcie i Bahrajnie. W 2000 r. przeniósł się na Florydę. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Ginekologii i wykłada na University of South Florida w Tampie (USA). W swojej wieloletniej praktyce Prof. Adam Ostrzeński znacząco przyczynił się do rozwoju ginekologii estetycznej, plastycznej i rekonstrukcyjnej. Jest twórcą kilkunastu nowych technik operacyjnych z zakresu kosmetoginekologii, co czyni go jednym z największych specjalistów i autorytetów w tej dziedzinie medycyny na całym świecie. Jest autorem ponad 190 artykułów naukowych i podręczników z zakresu ginekologii operacyjnej. Spośród wielu nagród, tytułów i wyróżnień najbardziej ceni sobie nadany mu przez Kongres Stanów Zjednoczonych tytuł Lekarza Roku 2004. Otrzymał go w uznaniu za całokształt swojej działalności naukowej i klinicznej, m.in. za opracowanie programu profilaktyki wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów narządu rodnego. Dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu jest wybitnym dydaktykiem naukowym. Organizowane przez niego warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ginekologów z całego świata.

Dr Andrzej Jan Barwijuk

– Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, właściciel Kliniki Kobiet Medifem

Lekarz z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny na ul. Madalińskiego w Warszawie. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetoginekologicznego od 2004 r. (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Laparoskopowej (FAAGL), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Wideochirurgii (PTW) oraz założycielem i wice prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Autor ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz doniesień i komunikatów zjazdowych. Od 2006 roku do chwili obecnej właściciel Kliniki Medifem, specjalizującej się głównie w ginekologii plastycznej, kosmetycznej i rekonstrukcyjnej. Poza działalnością medyczna Klinika prowadzi dzialalność naukowo-dydaktyczną organizując szkolenia i kursy dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań zawodowych są zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia i hydrolaparoskopia), oraz uroginekologia (zabiegi w nietrzymaniu moczu) a od ponad 6 lat operacje z zakresu ginekologii plastycznej (labioplastyka, vaginoperineoplastyka, hymenoplastyka, hoodofrenuloplastyka i inne). Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu kosmetoginekologii w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Turcji i we Francji. Brał udział w międzynarodowych kongresach z zakresu ginekologii plastycznej jako zaproszony wykładowca – w Fort Louderdale (Floryda – USA ), Mediolanie, Rzymie, Istanbule, Paryżu, San Antonio ( USA ) i w Warszawie.

Piotr Kolczewski - wiceprezes PTGP

Dr med. Piotr Kolczewski

– Wiceprezes PTGP, Właściciel Esthegyn

Spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa , (2010 – 2014 ) or­dy­na­tor od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa 109 Sz­pi­ta­la Woj­sko­we­go w Sz­cze­ci­nie . Obecnie dr.Kolczewski pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz jest konsultantem w prywatnym centrum chirurgii Artmedical Center w Szczecinie. Od ponad 20 lat zaj­mu­je się le­cze­niem ope­ra­cyj­nym w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej. Dzia­łal­no­ść ope­ra­cyj­na obej­mu­je za­bie­gi z za­kre­su chi­rur­gii re­kon­struk­cyj­nej dna mied­ni­cy, uro­gi­ne­ko­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej i gi­ne­ko­lo­gii plastycznej. Dr Kol­czew­ski jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wy­ch to­wa­rzy­stw nau­ko­wy­ch te­ma­tycz­nie zwią­za­ny­ch z ope­ra­cja­mi re­kon­struk­cyj­ny­mi i pla­stycz­ny­mi w gi­ne­ko­lo­gii i uro­gi­ne­ko­lo­gii ( In­ter­na­tio­nal Uro­gi­ne­co­lo­gi­cal As­so­cia­tion, In­ter­na­tio­nal Con­ti­nen­ce So­cie­ty, Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej).Jego do­świad­cze­nie po­twier­dza­ją nie tyl­ko ty­sią­ce wy­ko­na­ny­ch ope­ra­cji ale rów­nież udział w licz­ny­ch kon­gre­sa­ch i sz­ko­le­nia­ch hand to hand w kra­ju i za gra­ni­cą. Współ­pra­ca i wy­mia­na do­świad­czeń z Dr Śli­wiń­skim po­zwo­li­ła na udo­sko­na­le­nie tech­nik a tym sa­mym efek­tów w za­kre­sie gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej bę­dą­cej kom­pi­la­cją tech­nik chi­rur­gii pla­stycz­nej i gi­ne­ko­lo­gii re­kon­struk­cyj­nej.

Dr Marek Litmanowicz

– sekretarz PTGP, Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej

Lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista z ginekologii i położnictwa od 1985 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Zakładzie Genetyki Centrum Zdrowia Dziecka w roku 1986, będąc współtwórcą I programu wczesnej diagnostyki prenatalnej w Polsce (biopsja trofoblastu). Od roku 1994 do 2005 ordynator kolejno Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala Śródmiejskiego na Solcu i Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Od roku 2006 współpracownik prestiżowego Naukowo-Badawczego Instytutu Immunopatologii w Moskwie. Autor 20 prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz kilkunastu wykładów na temat nowoczesnej immunologii w wielu ośrodkach polskich oraz w Słowenii i Rosji. Brał udział w wielu kongresach międzynarodowych i krajowych. Zaliczył staże zagraniczne w Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie, Frankfurcie n/Menem, Coimbrze (Portugalia) i Moskwie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR) oraz członek, założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Posiada certyfikat immunologa z Instytutu Immunopatologii w Moskwie. Odznaczony medalem Pawła Erlicha za osiągnięcia naukowe przez moskiewska Akademię Nauk Naturalnych (2010). Specjalizuje się w operacjach endoskopowych (laparoskopie, histeroskopie), ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawykowymi, niewyjaśnioną niepłodnością oraz wszystkie pacjentki ciężarne i ginekologiczne ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym. Autor powieści beletrystycznej „Apsara”, wydanej w 2011 r. przez „Świat Książki”.

Michał Barwijuk </h3> <p>- Skrabnik PTGP

Lek. med. Michał Barwijuk

– Skarbnik PTGP. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej

Michał Barwijuk jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu MSW w Warszawie. Michał Barwijuk jest członkiem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej oraz członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Współorganizator szkoleń dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej. Organizator szkoleń z technik laserowych w ginekologii estetycznej. Ukończył prestiżowe szkolenie w Instytucie Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej na Florydzie(USA). W Klinice Kobiet Medifem przeprowadza zabiegi ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej, estetyczniej oraz operacyjnej. Jako współorganizator szkoleń dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej prowadzi warsztaty, które odbywają się w Klinice Kobiet Medifem i umożliwiają kursantom podwyższenie kwalifikacji z dziedziny ginekologii plastycznej zarówno w teorii, jak i w praktyce. Podczas szkoleń uczestnicy poznają techniki zabiegowe takie jak liporedukcja wzgórka łonowego i wewnętrznej powierzchni ud, labioplastyka, vaginoperineointroitoplastyka (plastyka pochwy, przedsionka pochwy i krocza) czy hoodofrenuloplastyka (plastyka napletka i wędzidełka łechtaczki).

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk

– Członek Zarządu PTGP

Kierownik Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ulicy Przyrodniczej 7/9. Specjalizuje się :

  • Operacjach ginekologicznych
  • Operacyjnym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu
  • Operacyjnym leczeniu zaburzeń statyki narządów rodnych
  • Operacjach plastycznych pochwy, sromu i krocza​
  • Badaniach USG w ginekologii
  • ​Zabiegach wykonywanych pod kontrolą obrazu USG (punkcje torbieli, ewakuacje krwiaków i ropni)
  • Endoskopii ginekologicznej

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

– Członek Zarządu PTGP

Profesor Anita Olejek kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej. Pełni też funkcję wojewódzkiego konsultanta w swojej dziedzinie. Jest jednym z najmłodszych profesorów Śląskiej Akademii Medycznej, najmłodszym na Śląsku zwierzchnikiem kliniki i jedną z nielicznych kobiet na takim stanowisku. Z jej inicjatywy w bytomskiej klinice przeprowadza się pionierskie operacje na płodzie korygujące wady rozwojowe, pod jej kierunkiem uruchomiono też specjalistyczne przychodnie dla kobiet – raka sromu i szyjki macicy.

Dr n.med. Rafał Kuźlik

– Członek Zarządu PTGP

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Opublikował wiele prac naukowych z zakresu ginekologii operacyjnej i plastycznej. Doktor Rafał Kuźlik uzyskał wiele certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach, tak w Polsce, jak również również poza jego granicami, między innymi w Niemczech. Ponadto jest jednym z najczęściej polecanych ginekologów w Polsce. Dr n.med. Rafał Kuźlik jest autorem metody „One Cut Technique” – operacji warg sromowych, która została doceniona na Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie. Pacjentki Doktora pochodzą z różnych krajów Europy, Rosji, Izraela, Kataru, Japonii.

Lek. med. Tomasz Basta

– Członek Zarządu PTGP

Doktor Tomasz Basta jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii plastycznej . W 2004 roku Ukończył Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum na wydziale Lekarskim , otrzymując prawo wykonywania zawodu. W 2012 Uzyskał tytuł specjalisty z Ginekologii i Położnictwa i od tego czasu poświęcił się kolejnej specjalności – Ginekologii Plastycznej która rozwija do dziś . Doktorat uzyskał w Klinice CMUJ w Krakowie . Doświadczenie zawodowe nabywał na Oddziale Ginekologii i położnictwa w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie , Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie . Jego kompetencje potwierdzają liczne certyfikaty, odbyte szkolenia w kraju i zagranica jak również publikacje naukowe, których jest autorem lub współautorem. W Klinice SCM doktor Tomasz Basta specjalizuje się w ginekologii plastycznej i estetycznej.