• Home
  • III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej

Start date: 21 kwietnia 2018

End date: 22 kwietnia 2018

Time: 9:00 - 20:00

Location: Holiday Inn Józefów

Kongresy

III Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to spotkanie międzynarodowych specjalistów oraz kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu.

Pod­czas spot­ka­nia omó­wio­ne zo­sta­ły tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su były ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer, któ­re hi­sto­rycz­nie jako pierw­si wy­ko­ny­wa­li gi­ne­ko­lo­dzy, przyw­ra­ca­jąc ko­bie­tom syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży. Za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji to no­wo­ści, któ­re wcho­dzą na ry­nek gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Wykłady zagranicznych prelegentów pokazały jak dynamicznie rozwija się sektor ginekologii plastycznej na zachodzie oraz jakie techniki zabiegowe cieszą się największą popularnością.
Za­gad­nie­nia mar­ke­tin­gu me­dycz­ne­go to biz­ne­so­we must-have i do­wód na to, jak me­ry­to­ry­ka i zro­zu­mia­ło­ść tre­ści wpły­wa na ich od­biór, opi­nię i osta­tecz­nie na zau­fa­nie pa­cjen­ta.

Opublikowano: 27 lipca 2017