Statut

Ściągnij Statut Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w formacie PDF

Statut Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

(Tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizacja nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 1. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 1. Stowarzyszenie może wypowiadać się w sprawach publicznych.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Warszawa.
 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
 1. Pieczęć i emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności postępowania w stanach wymagających pomocy kobietom w zakresie zabiegów plastycznych żeńskich narządów płciowych

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działania o niedochodowym charakterze, polegające na:

 1. standaryzacji działań i ujednoliceniu programów szkoleń w zakresie ginekologii plastyczneji;
 1. organizowaniu konferencji i sympozjów naukowych;
 1. przygotowywaniu materiałów szkoleniowych, publikacji oraz programów radiowych i telewizyjnych;
 1. organizowaniu i prowadzeniu prac badawczych w dziedzinie nowych technik operacyjnych w ginekologii plastycznej
 1. prowadzeniu szkoleń i ćwiczeń z zakresu technik operacyjnych w ginekologii plastycznej
 1. doradztwie w zakresie ginekologii plastycznej

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 1. członków wspierających,
 1. członków honorowych.

§ 7.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

§ 8.

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
 1. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 9.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 1. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia i korzystania ze środków, urządzeń, usług i pomocy Stowarzyszenia w zakresie ustalonym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
 1. uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia;
 1. stosować się do postanowień Statutu i do wydawanych na jego podstawie uchwał oraz innych postanowień władz Stowarzyszenia;
 1. regularnie płacić składki członkowskie.
 1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie przepisów kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
 1. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 10.

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
 1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie;
 1. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy;
 1. śmierci członka.
 1. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego w następujących wypadkach:
 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
 1. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje go jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia albo naraża Stowarzyszenie na szkodę potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
 1. Nie usprawiedliwione nieobecności członka Stowarzyszenia na trzech kolejnych posiedzeniach w których winien uczestniczyć i o terminach których był zawiadomiony – ma być uważana za dobrowolną rezygnację z członkostwa.
 1. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i w ust. 4 niniejszego paragrafu Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień.
 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia w uznaniu za pomoc w realizacji jego celów.
 1. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 1. Przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje Zarząd w formie uchwały.

§ 12.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna wyrażająca na to zgodę, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi.

§ 13.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 1. Prezes Stowarzyszenia;
 1. Zarząd Stowarzyszenia;
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;
 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Władze Stowarzyszenia są wybierane i działają na zasadach określonych niniejszym Statutem.
 1. W przypadku konieczności wyboru tymczasowego członka organu zgodnie z postanowieniami Statutu nie narusza to statutowej ilości członków poszczególnych organów Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Prezes Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani na pięcioletnie kadencje z możliwością wyboru na następną kadencję.
 1. Prezes Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zebranie na wniosek osób lub organów uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zebrania z obowiązkiem wyboru na opuszczone stanowisko nowego członka.
 1. Członkami organów Stowarzyszenia, mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

B. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się z udziałem członków Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia są:
 1. zwyczajne;
 1. nadzwyczajne.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy między innymi:
 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 1. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej;
 1. udzielanie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi w całości bądź tylko poszczególnym członkom Zarządu;
 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
 1. wybór Prezesa Stowarzyszenia;
 1. wybór Zarządu Stowarzyszenia i poszczególnych jego członów;
 1. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i poszczególnych jej członów;
 1. wybór Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia i poszczególnych jego członów;
 1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
 1. podejmowanie uchwał odnośnie sprzedaży bądź innego rozdysponowania nieruchomościami Stowarzyszenia;
 1. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia;
 1. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 1. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminów pracy innych organów Stowarzyszenia;
 1. uchwalenie wysokości składek członkowskich.
 1. Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala organ lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania.

§ 18.

W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom i niemożności wyboru nowego Zarządu na tym samym Walnym Zebraniu dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu z tym jednak, że dotychczasowy Zarząd może podejmować wyłącznie czynności zwykłego zarządu.

§ 19.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na podstawie:
 1. wniosku Komisji Rewizyjnej;
 1. pisemnego wniosku co najmniej 1/10 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania listem zwykłym oraz przez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia obwieszczenia co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.
 1. W przypadku uchylania się przez Zarząd od obowiązku zwołania Walnego Zebrania, prawo to przechodzi na podmioty uprawnione do żądania zwołania.

§ 20.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
 1. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego.
 1. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej 2/3 składu – wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością 2/3 obecnych członków.
 1. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu z tym, że drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do podejmowania uchwał dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
 1. członkowie Stowarzyszenia,
 1. członkowie władz Stowarzyszenia,
 1. członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają na Walnym Zebraniu prawo głosu w podejmowaniu uchwał.
 1. Członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia mają głos doradczy przy podejmowaniu uchwał.

§ 22.

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania (Przewodniczących lub Prezydium).

C. Prezes Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie – w głosowaniu tajnym – spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Stowarzyszenia zgłoszonych przez dowolną liczbę członków Stowarzyszenia.
 1. Prezesem Stowarzyszenia zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 24.

Prezes Stowarzyszenia przewodniczy i kieruje pracami Zarządu.

§ 25.

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należą również inne czynności określane Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 26.

W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia, lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji – Zarząd w pełnym składzie wybiera Prezesa spośród członków Stowarzyszenia na okres do Walnego Zebrania (kooptacja), które musi być zwołane w terminie trzech miesięcy.

D. Zarząd Stowarzyszenia

§ 27.

 1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków w tym Prezesa Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika ewentualnie Wiceprezesów wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród nie ograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
 1. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia, który kieruje pracami Zarządu.
 1. Walne Zebranie wybiera kolejno pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała największą liczbę głosów.
 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 1. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
 1. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 1. Zarząd odwołuje członka Zarządu w razie jego ustąpienia lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji w takim przypadku Zarząd może wybrać tymczasowo nowego członka Zarządu na okres do Walnego Zebrania, które musi być zwołane w terminie trzech miesięcy.

§ 28.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie trzech członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
 1. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą biura Zarządu Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu – nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 1. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
 1. podejmowania uchwał dotyczących skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
 1. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia;
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia przed Sądem;
 1. wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 1. powoływanie komisji problemowych Stowarzyszenia.
 1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 30.

 1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
 1. Biurem Zarządu kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 1. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu bądź członka innych władz Stowarzyszenia nawiązuje z nim Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, ustalając z nim warunki zatrudnienia.
 1. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

§ 31.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Walne Zebranie.

E. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród nie ograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 1. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały w jednym głosowaniu kolejno największą ilość głosów.
 1. Komisjia Rewizyjna w pełnym składzie odwołuje członka Komisji Rewizyjnej w przypadku jego ustąpienia lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji, w takich okolicznościach Komisja Rewizyjna w pełnym składzie może wybrać tymczasowo nowego członka Komisji Rewizyjnej (kooptacja) do czasu następnego Walnego Zebrania.
 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 33.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 składu osobowego.
 1. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego.

§ 34.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;
 1. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 1. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami:
 1. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
 1. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
 1. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez członków Stowarzyszenia jego zadań ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania postanowień Statutu i ustawy;
 1. podejmowanie uchwał odnośnie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, w szczególności przydzielanie członkom Zarządu stanowisk pracowniczych i ustalania ich wynagrodzeń to znaczy reprezentowania Stowarzyszenia przy tych czynnościach z tym że do reprezentowania w tym przedmiocie Stowarzyszenia wystarczy nawet dwóch członków upoważnionych przez Komisję Rewizyjną;
 1. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności zawierających między innymi wyniki kontroli z wnioskami pokontrolnymi.

§ 35.

W wyniku przeprowadzanych kontroli, rozpatrywania sprawozdań oraz wyjaśnień i wniosków lub skarg, bądź z własnej inicjatywy Komisja Rewizyjna może wydawać Zarządowi, komisjom problemowym Stowarzyszenia swojeuwagi na piśmie.

§ 36.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 37.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie regulamin.

F. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

§ 38.

 1. Sąd Koleżeński składa się z dwóch do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród nie ograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 1. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały w jednym głosowaniu kolejno największą ilość głosów.
 1. Sąd Koleżeński w pełnym składzie odwołuje członka Sądu Koleżeńskiego w przypadku jego ustąpienia lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji, w takich okolicznościach Sąd Koleżeński w pełnym składzie może wybrać tymczasowo nowego członka Sądu Koleżeńskiego (kooptacja) do czasu następnego Walnego Zebrania.

§ 39.

 1. Sąd rozpoznaje sprawy na wniosek każdego z organów władzy Stowarzyszenia, a nadto na wniosek poszczególnych członków Stowarzyszenia.
 1. Przedmiotem rozpoznania Sądu może być każde niewłaściwe postępowanie członka Stowarzyszenia – niezależnie od pełnionych funkcji.

§ 40.

 1. Sąd wydaje swoje orzeczenia w składzie trzyosobowym, któremu przewodniczy najstarszy wiekiem.
 1. Orzeczenia zapadają większością głosów i są ostateczne.
 1. Członek, któremu postawiono zarzut może korzystać z obrońcy wybranego pośród członków Stowarzyszenia.

§ 41.

Sąd ma prawo:

 1. udzielić upomnienia lub nagany;
 1. zawiesić członka w jego prawach na oznaczony czas;
 1. zwrócic się z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka w przypadkach o których mowa w § 10 ust. 23.;
 1. nałożyć obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz Stowarzyszenia lub wskazany przez osobę pokrzywdzoną cel społecznie użyteczny.

§ 42.

Zasady działania Sądu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 43.

Wykonywanie funkcji w Sądzie jest honorowe.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 44.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 1. nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia jak też oddane Stowarzyszeniu w wieczyste użytkowanie;
 1. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
 1. środki pieniężne;
 1. papiery wartościowe;
 1. udziały w spółkach;
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 1. składek członkowskich;
 1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 1. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;
 1. dywidendy należnej Stowarzyszenia z tytułu uczestnictwa w spółkach;
 1. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 1. ofiarności publicznej.

§ 45.

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 46.

Dla ważności oswiadczeń woli, jak również wszelikich pism w przedmiocie praw i obowiązków mjątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu.

§ 47.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 48.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością kwalifikowaną 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 49.

Uzupełnienie składu władz przez kooptację, o której mowa w § 26, § 27 ust. 8, § 32 ust. 3., § 38 ust. 3., może być dokonane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kooptacji co najmniej połowa składu władz, będzie pochodziła z wyboru przez Walne Zebranie

§ 50.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 1. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na utworzenie Fundacji lub na inny społecznie użyteczny cel wskazany w uchwale o likwidacji.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia odbytego w Warszawie.

 

Zarząd:

 1. Andrzej Barwijuk
 1. Michał Barwijuk
 1. Marek Litmanowicz