Ginekologia plastyczna – chirurgia intymna – poziom podstawowy


Gi­ne­ko­lo­gia pla­stycz­na to nowa dzie­dzi­na me­dy­cy­ny za­bie­go­wej, któ­rej za­da­niem jest prze­kształ­ce­nie wy­glą­du oraz po­pra­wa funk­cji na­rzą­dów in­tym­ny­ch ko­bie­ty. Nie­ty­po­wy wy­gląd zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów pł­cio­wy­ch ko­bie­ty wy­wo­łu­je w nich prze­ko­na­nie, iż są od resz­ty zna­czą­co róż­ne. Zmia­ny za­cho­dzą­ce na sku­tek prze­by­ty­ch po­ro­dów oraz pro­ces sta­rze­nia się, mają ne­ga­tyw­ny wpływ na ja­ko­ść ży­cia w ogó­le, a na re­la­cje in­tym­ne w sz­cze­gól­no­ści. Wśród za­bie­gów z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ne są: pla­sty­ka po­chwy oraz pla­sty­ka warg sro­mo­wy­ch mniej­szy­ch.
Warsz­ta­ty mają na celu za­po­zna­nie uczest­ni­ków z pod­sta­wo­wy­mi i naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ny­mi za­bie­ga­mi z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej:

  • labiominoroplastyka czyli korekcji wyglądu warg sromowych mniejszych (10 technik operacyjnych)
  • waginoperineointroitoplastyka czyli plastyka pochwy, przedsionka pochwy i krocza
    wykonywana celem przywrócenia warunków anatomicznych sprzed pierwszego porodu (2 techniki operacyjne)

Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy zo­sta­ną za­zna­jo­mie­ni z mi­kro­in­wa­zyj­ny­mi tech­ni­ka­mi za­bie­go­wy­mi ta­ki­mi jak:

  • wolumetryczne wypełnienie warg sromowych większych (2 techniki zabiegowe)
  • hoodoplastyka czyli plastyka napletka łechtaczki – zarys ogólny
  • augmentacja (powiększenie) okolicy punktu G – zarys ogólny

Wy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce:

  • ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine (30-45 min)
  • szczegółowa anatomia miednicy mniejszej, pochwy i sromu z nastawieniem na obszary dotyczące w/w zabiegów (20-30 min)
  • powikłania po zabiegach ginekologii plastycznej, m.in. po labioplastykach (20 min)

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną fil­my z ope­ra­cji la­bio­wa­gi­no­pla­sty­ki i wa­gi­no­pe­ri­ne­opla­sty­ki ( ok. 2-2,5 godz.) oraz za­rys po­zo­sta­ły­ch tech­nik z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej.

Od­bę­dą się 2-3 za­bie­gi na żywo w wa­run­ka­ch sali ope­ra­cyj­nej i za­bie­go­wej.

Cena kursu: 3 800 zł brutto