Ginekologia plastyczna – chirurgia intymna – poziom zaawansowany


Sz­ko­le­nia dla za­awan­so­wa­ny­ch uzu­peł­nią wie­dzę uzy­ska­ną pod­czas warsz­ta­tów z pod­staw gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej o nie oma­wia­ne tech­ni­ki z za­kre­su:

  • labiominoroplastyki
  • waginoperineointroitoplastyki

Wy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce:

  • nowe techniki w ginekologii plastycznej (45-70 min.)
  • labioplastyka – kontrowersje nie tylko w doborze metody operacyjnej (30 min.)
  • rewitalizacja narządów intymnych kobiety (10 min.)
  • ginekologia plastyczna: powikłania i jak ich uniknąć (10-15 min.)
  • liporedukcja wzgórka łonowego (15-20 min.)

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną fil­my z ope­ra­cji la­bio­va­gi­no­pla­sty­ki (3 tech­ni­ki), wa­gi­no­pe­ri­ne­oin­tro­ito­pla­sty­ki, cli­to­ro­la­bio­mi­no­ro­plast­ki, ho­odo­fre­nu­lo­pla­sty­ki (ok. 2-3 godz.), la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki i li­po­suk­cji mons pu­bis.

Od­bę­dą się 2-3 za­bie­gi na żywo w wa­run­ka­ch sali ope­ra­cyj­nej i za­bie­go­wej.
Każ­de sz­ko­le­nie koń­czy się CER­TY­FI­KA­TEM.

Cena kursu: 5 000 zł brutto