Laseroterapia miejsc intymnych


Sz­ko­le­nia z nieinwazyjnyh technik gi­ne­ko­lo­gii plastycznej oma­wia­ją naj­now­sze tech­ni­ki re­wi­ta­li­za­cji stref in­tym­ny­ch przy za­sto­so­wa­niu la­se­ro­ter­pii lub oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, wraz z omó­wie­niem in­ny­ch al­ter­na­tyw­ny­ch me­tod. Przed­sta­wio­ne są za­sa­dy kwalifikacji pa­cjen­tek do okre­ślo­ny­ch za­bie­gów, w tym la­se­ro­we­go le­cze­nia wy­sił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia mo­czu.
BLOK I – CZĘŚĆ TE­ORE­TYCZ­NA

 • Kwalifikacja pacjentek do zabiegu – wywiad oraz badanie ginekologiczne
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania określonych procedur medycznych.
 • Omówienie dostępnych technik i procedur medycznych oraz korzyści wynikających z ich zastosowania
 • Dlaczego osocze bogatopłytkowe jest kluczowe w rozwoju medycyny i ginekologii estetycznej oraz jak się je wykorzystuje?
 • Czy laseroterapia pochwy w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu sprawdza się w każdym przypadku i jakie są metody alternatywne?

BLOK II – CZĘŚĆ PRAK­TYCZ­NA

 • W czę­ści warsz­ta­to­wej pre­zen­to­wa­ne są oma­wia­ne wcze­śniej me­to­dy le­cze­nia.
 • Pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów wy­ja­śnia­ne są sz­cze­gó­ły:
 • Przygotowanie pacjentki i zaplecza medycznego
 • Przebieg zabiegu, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czym się różni zabieg laseroterapii przy leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu od rewitalizacji
 • Jak nie dopuścić do powikłań?
 • Zalecenia dla pacjentek i opieka pozabiegowa
 • Ponawianie zabiegu, jak postępować gdy jest potrzebna korekta?
Cena kursu: 2 000 zł brutto